Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

 

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.


Data publikacji strony internetowej: 2021-02-02 


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: • brak zdefiniowanych opisów alternatywnych dla obrazów pełniących funkcję inną niż dekoracyjna,

 • brak możliwości obsługi witryny za pomocą klawiatury,

 • zbyt niska kontrastowość poszczególnych elementów witryny,

 • brak bloków pominięcia treści, tzw. "skip link"

 • cel odonośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie w wytycznymi standardu WCAG 2.1.,

 • brak zdefiniowanego stylu "focus" dla elementów interaktywnych jak odsyłacze i pola formularzy.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02


Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Akcess-Net FH-U Cezary Małota.


Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Zasadzka, e-mail: biuro@marina.grudziadz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 726921919  . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

 • Adres: ul. Za Basenem 2
  86-300 Grudziądz

 • E-mail: dyrektor@moriw.grudziadz.pl

 • Telefon: +48 56462 40 91


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 

Siedziba Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu "Marina Grudziądz"


Adres: ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz


Pod tym adresem znajduje się kompleks budynków. Punkt obsługi klienta mieści się w recepcji w Budynku A.


Wejście główne do budynku A zapewnia swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Budynek A składa się z 2 poziomów: na parterze znajdują się sale konferencyjne,na piętrze pokoje gościnne.


Wszystkie sale konferencyjne na parterze budynku mają odrębne wyjścia ewakuacyjne, bez progów z szeroko otwieranym drzwiami na zewnątrz oraz bezprogowe wjazdy z holu recepcyjnego.


Korytarze i schody są odpowiedniej szerokości. W budynku A nie ma windy.


Parking przy budynku A jest ogólnodostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.


Toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Budynku A.


W budynku A nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku A nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku A nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


W kompleksie Mariny znajduje się pole camperowe funkcjonujące w okresie letnim, które w Budynku D w części sanitarnej posiada toaletę i prysznic przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Pracownicy Mariny Grudziądz służą pomocą w razie potrzeby.


Na terenie Mariny i do wszystkich pomieszczeń budynku A można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.