Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

Marina Grudziądz oferuje 3 klimatyzowane sale konferencyjne:

- sala duża - 153m2, mieszcząca od 64 osób w układzie bankietowym do 130 osób w układzie teatralnym

- dwie sale małe - po 56 m2 każda, mieszczące od 25 osób w układzie bankietowym do 40 osób w układzie teatranym

W ramach wynajęcia sali nieodpłatnie zapewniamy ekran, rzutnik multimedialny oraz flipchart z mazakami.

 

Cennik obowiązuje od 01.01.2023 r.

Wynajem sal konferencyjnych (ceny brutto)

 

Sala mała (56m²)                                

65,00 zł/ godzina (za pierwszą godzinę zegarową)         

50,00 zł/godzina (za każdą następną rozpoczętą godzinę zegarową)    

500,00 zł (powyżej 10 godz. w ramach rozpoczętej 1 doby)

Sala duża (153m²)

75,00 zł/ godzina (za pierwszą godzinę zegarową)

60,00 zł/ godzina (za każdą następną godzinę) 

600,00 zł (powyżej 10 godz. w ramach rozpoczętej 1 doby)

Pozostałe usługi
Projektor GRATIS
Ekran projekcyjny  GRATIS

WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH NA IMPREZY OTWARTE ODPŁATNE (targi, wystawy, imprezy, koncerty)
Sala mała (56m²)                  

85,00 zł/ godzina (za każdą rozpoczętą godzinę zegarową)    

Sala duża (153m²)

145,00 zł/ godzina (za każdą rozpoczętą godzinę zegarową)   

Rezerwacji należy dokonać pod numeremi telefonów 726 921 919 oraz za pośrednictwem email: biuro@marina.grudziadz.pl.

REGULAMIN WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH

1. Przebywający na sali konferencyjnej zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i stosowania się do jego zasad.
2. Rezerwacji można dokonać w recepcji Mariny Grudziądz lub telefonicznie : 726 921 919,  oraz drogą elektroniczną : biuro@marina.grudziadz.pl
3. Korzystający z sali zobowiązani są do używania tej sali zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. Sala udostępniana  jest najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania.
5. Zwrot użytkowanej przez wynajmującego  sali powinien nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia spotkania.
6. Zabrania się wynoszenia z sali sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody użyczającego.
7. Korzystający z sali ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w  sali. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania przez korzystającego z sali.
8. W sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
9. Organizator jest zobowiązany do pozostawienia sali po wynajęciu w takim stanie w jakim została przekazana.
10. Wszystkich użytkowników sali zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i p/poż. obowiązujących w budynku.
11. Dzieci i młodzież do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie sali wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
12. Za rzeczy pozostawione na sali, Marina Grudziądz nie ponosi odpowiedzialności.
13.  Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest MORiW ul.Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz. Dane będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do sporządzenia umowy (odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : tel.56 462 56 54 , moriw@moriw.grudziadz.pl

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku:
• o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zawartych w niniejszej umowie, w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).