Informacjaturystyczna
CAMPINGRUDNIK
MORiWGrudziądz
Hydrologia   Wisły

Na wodniaków w Marinie Grudziądz czeka nowoczesna keja z 14 miejscami do cumowania jachtów, łodzi motorowych i houseboatów z bezpośrednim dostępem do bieżącej wody i prądu. Do dyspozycji cumujących w przystani znajdują się sanitariaty i prysznice. Tu także bezproblemowo można zostawić śmieci.

Pytania związane z wynajęciem miejsca w porcie należy kierować do obsługi przystani: tel 665 921 919 lub na biuro@marina.grudziadz.pl 

Cennik obowiązuje od 01.01.2023 r.

Cumowanie (z załogą)

 

- do 2 godzin

GRATIS

- 1 doba

20 zł/doba

- powyżej 7 dni do 30 dni

12 zł/doba

- powyżej 30 dni

200 zł/miesiąc

Cumowanie kajakiem 

GRATIS

Opłata portowa (w cenie: dostęp do źródła prądu 1) i wody na kei, toaleta, prysznic)

20 zł/osoba/doba

Cumowanie łodzi wędkarskiej (bez załogi)

 

- łódź o długości do 5 m (w cenie: bezpłatne korzystanie z sanitariatów, bezpłatny odbiór nieczystości stałych)

100 zł/miesiąc

- łódź o długości od 5 do 10 m (w cenie: bezpłatne korzystanie z sanitariatów, bezpłatny odbiór nieczystości stałych)

200 zł/miesiąc

Opłata portowa (korzystanie z mediów - woda, prąd1))

20 zł/osoba/doba

Dodatkowe opłaty

 

- postój łodzi na nabrzeżu

60 zł/miesiąc

- korzystanie z hangaru (kajak)

30 zł/miesiąc

- korzystanie z pralko-suszarki (w cenie środki piorące)

15 zł/cykl

Cumowanie jednostek komercyjnych

 

Jednorazowe przybycie z postojem do 2 godzin

40 zł 

Opłata portowa do 2 godz. (w cenie: dostęp do źródła prądu1) i wody na kei, toaleta, prysznic)

12 zł/osoba
Jednorazowe przybycie z postojem całodobowym

60 zł/doba

Opłata portowa całodobowo (w cenie: dostęp do źródła prądu1) i wody na kei, toaleta, prysznic)

25 zł/osoba/doba

Postój stały/ opłata za miesiąc

1.500 zł/miesiąc

1) limit dobowy korzystania z energii elektrycznej wynosi 2 kWh, w przypadku jego przekroczenia, korzystający z portu ponosi koszt w wysokości 2,00 zł brutto za każdą następną 1 kWh (koszty zużycia + koszty dystrybucji)

Kontakt tel. 665-921-919 lub biuro@marina.grudziadz.pl

 

 

 

REGULAMIN RZYSTANI

1. Administratorem przystani Marina Grudziądz, zlokalizowanej przy ul. Portowej w Grudziądzu jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz.
2. Marina Grudziądz dysponuje 16 miejscami postojowymi i przyjmuje jednostki o długości kadłuba do 10 m.
3. Za porządek i ruch jednostek w porcie odpowiedzialny jest pracownik obsługi przystani.
4. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w basenie jachtowym są zobowiązane do informowania pracownika przystani o każdym wpłynięciu i wypłynięciu.
5. Miejsce postoju każdorazowo wyznacza pracownik obsługi przystani. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia wykonania prawidłowego manewru cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.
6. Miejsce przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie pracownika przystani załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na inne wskazane miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu z załogą lub niestosowania się do poleceń, pracownik przystani może dokonać zastępczego przecumowania jednostki w inne miejsce.
7. Wszelkie formalności związane z postojem jachtów przy nabrzeżu oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu w recepcji Mariny, przedkładając i podpisując stosowne dokumenty (deklaracja postoju, umowa).
8. Opłaty za wynajem miejsc postojowych reguluje ogólnodostępny cennik.
9. Opłaty za wynajem miejsc postojowych wnosi się gotówką z góry za zadeklarowany okres postoju określonej jednostki pływającej, bez możliwości podnajęcia miejsc.
10. W przypadku, gdy jednostka korzysta z postoju przez dłuższy czas niż ten, za który została wniesiona opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za dodatkową ilość dni.
11. Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez administrację przystani do natychmiastowego opuszczenia przystani.
12. Jednostki z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po przystani i porcie z minimalną prędkością. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń manewrowych wewnątrz przystani jachtowej.
13. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych.
14. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Operatora Mariny oraz innych Najemców. W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 06:00.
15. Zabrania się blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających lub przystani.
16. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stworzyć inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia, w tym szczególnie:
- wyrzucania wszelkich odpadów za burtę jednostki, wszelkie nieczystości należy zdawać w zamkniętych workach foliowych w punkcie do tego wyznaczonym,
- przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska,
- wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody pracownika obsługi przystani,
- wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych,
- skakania do wody oraz kąpieli w obrębie basenu portowego,
- korzystania z urządzeń i wyposażenia przystani niezgodnie z wyposażeniem,
- tarasowania dróg pożarowych,
- rozpalania grilla na pomostach,
- wyprowadzania psów,
17. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia przystani lub za zanieczyszczania środowiska odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie załogi jednostki, która je spowodowała.
18. Administrator przystani nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i straty na cumujących jednostkach oraz za uszkodzenia tych jednostek.
19. Właściciele jednostek pływających są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości swoich jednostek pływających oraz miejsc ich cumowania.
20. W przypadku łamania regulaminu przez załogi jednostek, wynajmujący może zażądać opuszczenia przystani w trybie natychmiastowym.
21. Za dzieci przebywające na przystani odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.
22. Dzieci mogą przebywać na terenie portu tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, a dzieci nie umiejące pływać powinny być zabezpieczone w kamizelki ratunkowe.
23. Osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do zapoznania się regulaminem przystani oraz jego przestrzegania.
24. Zabrania się prowadzenia na przystani handlu i działalności zarobkowej bez zgody Administratora i wniesienia opłat. W przypadku stałych jednostek realizujących cykliczny rozkład rejsów warunki korzystania z nabrzeża ustalane są indywidualnie, za zgodą Prezydenta Grudziądza.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest MORiW ul.Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz. Dane będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do sporządzenia umowy (odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości zawarcia umowy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : tel.56 462 56 54 , moriw@moriw.grudziadz.pl

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku:
• o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której dochodzi do naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych , zawartych w niniejszej umowie, w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).